SAHPVenujte nám 2% dane


Evidenčné číslo NCRpo: 4853/2022
Názov: Slovenská asociácia histórie pivovarníctva
IČO: 36144967
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: II. kolónia 2237/24
Mesto: Martin
PSČ: 03861
Dátum registrácie: 07.11.2022
Bankový účet: SK8275000000004021178287, Československá obchodná banka, a.s.


     Tlačivo: Potvrdenie o zaplatení z príjmov zo závislej činnosti

     Tlačivo: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

     Tlačivo: ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇAko nám poukázať 2% z daní
 

 

Dôležité termíny:

 

do 15. februára 2023 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

do 31. marca 2023 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

do 31. marca 2023 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

do 30. apríl 2023 - termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane(spolu s Potvrdením o zaplatení dane).


  1. Koľko percent môžem poukázať?
  2. Komu môžem podiel zaplatenej dane poukázať?
  3. Ako poukázať podiel zaplatenej dane?
  4. Lehoty správcu dane na vyplatenie
  5. Na čo môže prijímateľ financie použiť?

Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba
Poukazujem podiel vo výške 2 %.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť
Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní,
rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Som právnická osoba
Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely.
V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Komu môžem podiel zaplatenej dane poukázať?

Prijímateľom môže byť iba verejnoprávna nezisková organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

Na zápis do zoznamu prijímateľov je potrebná každoročná registrácia u ktoréhokoľvek notára v období od 1. septembra do 15. decembra.

Notárovi sa pre účely registrácie predkladá:

- rozhodnutie o založení organizácie (vrátane potvrdenia o pridelení IČO),
- stanovy, štatút alebo iný dokument, z ktorého je zrejmý predmet činnosti a údaj, kto je
  štatutárnym orgánom,
- potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že organizácia nemá
  nedoplatky na poistnom,
- v prípade, že má organizácia aj zamestnancov, vyžaduje sa aj potvrdenie od príslušnej
  zdravotnej poisťovne, nie staršie ako 30 dní,
- potvrdenie príslušnej banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel dane poukázaný.

Žiadne potvrdenie od daňového úradu sa nevyžaduje.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

Podávam si daňové priznanie sám

- Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

- Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na
  nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
  alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Poznámka:
Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 

- K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte
  ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Viac informácií k náležitostiam tlačiva nájdete na Finančnej správe SR...

Lehoty správcu dane na vyplatenie

Po splnení zákonných podmienok prevedie správca dane podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.

Na čo môže prijímateľ financie použiť?

Financie získané z 2 % (3 %)  sa môžu použiť len na zákonom stanovený účel, a to na ochranu a podporu zdravia, prevenciu, liečbu, na resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, na podporu a rozvoj telesnej kultúry, na poskytovanie sociálnej pomoci, na zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania, na ochranu ľudských práv, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na vedu a výskum a na organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel na uvedené činnosti do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol podiel zaplatenej dane poukázaný, je povinný takýto podiel vrátiť do 90 dní správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa.

Vysvetľujúce zákony:
Zákon č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmu

Dátum poslednej zmeny: 30. 3. 2021